Vedtægter

Vedtægter for Samsø Sejlklub

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Samsø Sejlklub

Dens hjemsted er Samsø kommune.

Klubbens adresse er den samme som den siddende formands.

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er at :

 • at udbrede kendskab til sejlsport
 • at udvikle og træne sejlere
 • at afholde sejladser og turaktiviteter
 • at fremme fællesskab blandt medlemmerne
 • at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og kan være medlem af andre organisationer.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan be­styrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan be­styrelsen optage enhver i alderen fra 9 år til 18 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra foræl­dre/værge.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalfor­sam­lingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 5 KONTINGENT

Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordi­nære generalforsam­ling.

Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.

§ 6 UDMEL­DELSE – EKSKLUSI­ON

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommen­de som medlem.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eks­klusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal be­handles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlin­gen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at for­svare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsor­denen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam­lingsbe­slutning, kan kun optages som medlem ved en ny general­forsamlingsbe­slutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse ved­tægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens an­liggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest 1. april, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsam­lingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalfor­samlingen til vedtagelse, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsamlin­gens afholdelse. Forslagene skal optages i dags­ordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsam­lingen, og som ikke er i kontin­gentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§ 8 DA­G­SOR­DEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til god­kendelse samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand (hvert år).
 7. Valg af kasserer (ulige årstal).
 8. Valg af den øvrige bestyrelse 2 medlemmer (lige årstal) 1 medlemmer (ulige årstal)
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemme­flertal, jfr. dog § 4, stk. 3 og § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 16, stk. 1. Dirigenten bestemmer af­stem­ningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemme­berettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstem­ninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, diri­genten bestemmer.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af be­styrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst­nævnte tilfælde skal generalforsamlin­gen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med op­lysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestem­melserne i § 7, stk. 2.

§ 11 BESTYRELSE – VALG

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klub­ben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne hand­linger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, undtagen formanden der vælges for 1 år ad gangen.

Formanden og kassereren vælges ved særlig afstemning.

Genvalg kan finde sted.

§ 12 KONSTITUERING – TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsam­lingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlem­mer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kas­sereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstfor­manden og kas­sereren i forening.

§ 13 REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalfor­samling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens med­lemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.

Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnings­dygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be­slutnings­dygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme­berettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål indenfor det lokale område sejlklubbens evt. formue, herunder fast ejendom og løsøre overdrages til, dog er simpelt stemmeflertal her tilstræk­keligt.

Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling
den 4. marts, 2023

Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsam­linger (opføres

i datorækkefølge):